شعر مردانه

شعر اغلب زنانه است: منطق مردانه

اما اینجا شاهد شعر مردانه‌ای در سه‌ بعدیم. قطرات پلکسی، منجمد در فضای مکعب، معلق بر روی پایه‌های سیاه و یکدست از جنس پرسپکس
اجرای کار منطقی و علمی است، اما رویای تصویر شده غنایی فرای واقعیت دارد. سه ستون فولادی مشبک را می‌بینیم و انفجاری از جنس ساچمه‌های براق: هم مردانه و هم شاعرانه

توصیف یک کار هنری در دو بُعد هم مشکل است چه رسد به بعد سوم، که فضا را می‌درّد و دگرگون می‌کند. اینجا هم آرزویی ندارم جز اینکه کارهای کمتری در معرض دید باشد برای تمرکز بر روی فضاهای موجود

 

نویسنده فریدون آو